Паркинг

Работно Време 24/7

Телефон: 02 3120 407,  лок:129

Garaza

Ценовник

Висината на цената за паркирање на патнички моторни возила на паркинг просторот изнесува:

за првиот започнат час40,00 денари
до 2 часа70,00 денари
до 3 часа100,00 денари
до 4 часа120,00 денари
до 6 часа140,00 денари
до 8 часа180,00 денари
до 9 часа210,00 денари
до 12 часа280,00 денари
до 24 часа450,00 денари
до 30 дена6.000,00 денари
до 120 дена20.000,00 денари
до 360 дена60.000,00 денари

Важно

  • Паркинг просторот е затворен и обезбеден со современ систем на противпожарна заштита, а на влезниот и излезниот дел се поставени рампи со електронски системи.
  • За одржувањето на хигиената, безбедноста и исправноста на уредите и системите во паркиралиштето се грижи Друштвото преку своите надлежни служби.
  • Корисници на услугите на паркинг просторот на А.Д: Градски трговски центар – Скопје се сите физички и правни лица и тоа на патнички моторни возила.
  • За месечна и годишна претплата Друштвото издава -ИП Магнетна картичка.
  • Физички и правни лица можат да резервираат паркинг простор и 24 часа непрекинато.
  • За изгубена, оштетена или украдена -ИП Магнетна картичка Друштвото на корисникот му издава нова со доплата од 1.500 денари, а за секоја изгубена баркод карта за користење на паркинг просторот во А.Д. Градски трговски центар Скопје, се наплатува 500 денари.
  • Друштвото не превзема одговорност за настанати штети, кражби или оштетувања на возилата, кои ќе настанат за време на користење на паркинг прострот во А.Д. ГТЦ Скопје.