Паркинг

Работно Време 24/7

Телефон: 02 3120 407,  лок:129

Garaza

Ценовник

Висината на цената за паркирање на патнички моторни возила на паркинг просторот изнесува:

за првиот започнат час 40,00 денари
до 2 часа 70,00 денари
до 3 часа 100,00 денари
до 4 часа 120,00 денари
до 6 часа 140,00 денари
до 8 часа 180,00 денари
до 9 часа 210,00 денари
до 12 часа 280,00 денари
до 24 часа 450,00 денари
до 30 дена 6.000,00 денари
до 120 дена 20.000,00 денари
до 360 дена 60.000,00 денари

Важно

  • Паркинг просторот е затворен и обезбеден со современ систем на противпожарна заштита, а на влезниот и излезниот дел се поставени рампи со електронски системи.
  • За одржувањето на хигиената, безбедноста и исправноста на уредите и системите во паркиралиштето се грижи Друштвото преку своите надлежни служби.
  • Корисници на услугите на паркинг просторот на А.Д: Градски трговски центар – Скопје се сите физички и правни лица и тоа на патнички моторни возила.
  • За месечна и годишна претплата Друштвото издава -ИП Магнетна картичка.
  • Физички и правни лица можат да резервираат паркинг простор и 24 часа непрекинато.
  • За изгубена, оштетена или украдена -ИП Магнетна картичка Друштвото на корисникот му издава нова со доплата од 1.500 денари, а за секоја изгубена баркод карта за користење на паркинг просторот во А.Д. Градски трговски центар Скопје, се наплатува 500 денари.
  • Друштвото не превзема одговорност за настанати штети, кражби или оштетувања на возилата, кои ќе настанат за време на користење на паркинг прострот во А.Д. ГТЦ Скопје.

Сите права се заштитени. Градски трговски центар - Скопје © 2018